Notícies

Entra en vigor el decret d'inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Nou decret que entrarà en vigor el proper 26 de febrer, obliga a que tots els edificis plurifamiliars passin “l’ITV dels edificis.

• L’objectiu és conèixer l’estat del parc d’habitatges de Catalunya, mantenir-lo en bones condicions i evitar situacions de risc

• Un tècnic inspeccionarà l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d’aptitud necessàries

El Govern va aprovar el decret al mes de novembre referent a les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Aquest salt respon a la voluntat del Govern de mantenir els habitatges en bones condicions i detectar mancances o lesions que puguin aparèixer en casos extrems.

La realització de les inspeccions permetrà:

• Evitar situacions de risc.

• Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació.

• Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves inversions.

• Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.

• Evitar la degradació del parc d’habitatges.

• Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.

Per això, un tècnic competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació) inspeccionarà visualment l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d’aptitud necessàries.

En qualsevol cas, les obres derivades dels informes d’inspecció podran sol•licitar els ajuts corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La inspecció tècnica

Són els propietaris dels edificis els que tindran l’obligació de sotmetre’l a la inspecció tècnica. L’informe haurà d’incloure:

• Descripció i fotografies de l’estat actual de les façanes, mitgeres, patis i cobertes

• Descripció de l’estructura vertical i horitzontal

• Descripció de les instal•lacions comunitàries (sanejament, aigua, gas i electricitat)

• Condicions d’accessibilitat de l’edifici

• Deficiències detectades, la seva qualificació (greus o lleus) i el termini per esmenar-les

• Qualificació de l’estat general de l’edifici (molt greu, amb deficiències greus, amb deficiències lleus i sense deficiències).